Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 26.06.2019

Napísané: 24. Júna 2019, 16:53
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 11.06.2019, 18:00
Skutočný dátum a čas konania: 26.06.2019, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2018.
  5. Prerokovanie VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Plachtince.
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
  7. Prerokovanie žiadostí o predaj pozemkov vo vlastníctve obce.
  8. Rôzne.
  9. Diskusia.
  10. Záver.

pozvánka na zasadnutie 26.06.2019.pdf
(329.37 KiB) 141 stiahnutí

Dokumenty k zasadnutiu OZ 26.06.2019

Napísané: 4. Októbra 2019, 16:17
od užívateľa cbartok
Zápisnica 4.pdf
(633.62 KiB) 219 stiahnutí

Uznesenie č. 13.pdf
(429.49 KiB) 220 stiahnutí

Uznesenie č. 14.pdf
(422.78 KiB) 225 stiahnutí

Uznesenie č. 15.pdf
(418.68 KiB) 217 stiahnutí

Uznesenie č. 16.pdf
(419.61 KiB) 221 stiahnutí

Uznesenie č. 17.pdf
(419.15 KiB) 223 stiahnutí

Uznesenie č. 18.pdf
(424.09 KiB) 221 stiahnutí