Strana 1 z 1

Zasadnutie OZ 09.11.2017

Napísané: 6. Novembra 2017, 18:01
od užívateľa cbartok
Druh zasadnutia: riadne
Plánovaný dátum a čas konania: 09.11.2017, 18:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Program zasadnutia:
  1. Zahájenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Prerokovanie predaja pozemku parc.č. CKN 531/5, vzišlej z časti EKN 2029/2 , v zmysle GP č. 36046728-116/2017 za účelom usporiadania majetkoprávnych vzťahov.
  5. Plnenie rozpočtu k 30.9.2017 – predloženie.
  6. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 3/2017 ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 2017.
  7. Rôzne.
  8. Diskusia.
  9. Návrh na uznesenie.
  10. Záver.

pozvánka na zasadnutie 09.11.2017.pdf
(282.55 KiB) 187 stiahnutí

Dokumenty k zasadnutiu OZ 09.11.2017

Napísané: 18. Decembra 2017, 23:16
od užívateľa cbartok
Zápisnica č.10.pdf
Zápisnica č. 10/2017
(412.67 KiB) 198 stiahnutí

Uznesenie č.10.pdf
Uznesenie č. 10/2017
(377.88 KiB) 196 stiahnutí