Zasadnutie OZ 17.05.2016

Používateľov profilový obrázok
cbartok
Starosta obce
Príspevky: 139
Dátum registrácie: 17. Septembra 2015, 09:53
Celé meno: Bc. Cyril Bartók

Zasadnutie OZ 17.05.2016

Príspevok od používateľa cbartok »

Druh zasadnutia: riadne
Dátum a čas konania: 17.5.2016, 19:00
Miesto: Obecný úrad Dolné Plachtince
Prítomní poslanci:
Jozef Šimún
Peter Kuvik
Viktória Jardeková
Mgr. Mária Chrapková
Mária Ivicová
Klára Pechová
Milan Očko
Program zasadnutia:
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Informácia o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2016.
5. Prerokovanie predaja pozemkov parc.č. CKN 170/1 a CKN 170/2 na účel hodný osobitného zreteľa a to predaj priľahlého pozemku so sťaženým prístupom vlastníkom susediacich nehnuteľností, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 54/2016.
6. Prerokovanie zámeru predaja/zriadenia ťarchy - práva vstupu na pozemok parc. č. CKN 2 – pozemok pri bývalej hornej škole.
7. Prerokovanie 1. fázy prípravy územnoplánovacej dokumentácie.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10.Návrh na uznesenie.
11.Záver.
Zápisnica č.5.pdf
Zápisnica 5/2016
(57.82 KiB) 624 stiahnutí
Uznesenie č.5.pdf
Uznesenie 5/2016 pôvodná verzia
(57.35 KiB) 607 stiahnutí
záznam o formálnej zmene k uzneseniu č. 5.pdf
Záznam o formálnej zmene uznesenia č. 5
(222.46 KiB) 604 stiahnutí
Uznesenie č.5_upravene.pdf
Uznesenie 5/2016 platné
(59.98 KiB) 623 stiahnutí