- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Schvaľovanie ÚPN

Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1) citovaného zákon

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám dátum schvaľovania

Návrhu Územného plánu
obce Dolné Plachtince,

ktoré sa uskutoční dňa 14.05.2019 o 18:00 hod na Obecnom úrade v Dolných Plachtinciach.

Finálna podoba ÚPN pred schvaľovaním:
dplachtince_kat_upr [1]
dplachtince_kom_upr [2]
dplachtince_text [3]

Predkladacia správa:
Predkladacia správa_042019 [4]
súhlas_UPN_OUBB_042019 [5]
vyhodnotenie_pripomienok_042019 [6]

Návrh VZN:
návrh_VZN_Dolné_Plachtince_upn_2019 [7]