- Obec Dolné Plachtince - https://www.dolneplachtince.sk/wp -

Stavebný úrad

Agendu stavebného úradu pre obec vykonáva:

Spoločný obecný úrad
Mariánske nám. 1
992 01 Modrý Kameň
samostatný referent: Ján Greguš
Tel.: 047/48 70 283
e-mail: stavbar@modrykamen.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:30
Streda: 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:30

Podateľňou stavebného úradu je Obecný úrad Dolné Plachtince [1].

 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o potvrdenie veku stavby [2], čestné vyhlásenie 1 [3], čestné vyhlásenie 2 [4]

Návrh na vydanie územného rozhodnutia, podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. [5]

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [6]

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. [7]

Žiadosť o povolenie terénnych úprav, podľa § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. [8]

Návrh na vyvlastnenie, podľa § 30 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. [9]

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, podľa § 17 vyh. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. [10]

Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. [11]

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov [12]

Žiadosť o stavebné povolenie, podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. [13]

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín [14]

Návrh na úpravu / zmenu kolaudačného rozhodnutia [15]

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia [16]

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, podľa § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [17]