Obecný úrad

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a je podateľňou a výpravňou písomností obce. Prácu obecného úradu riadi starosta. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu. Pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce vydáva starosta.

Obec Dolné Plachtince
obecný úrad
991 24 Dolné Plachtince 95
IČO: 319309 DIČ: 2021243136

E-mail: obec @ dolneplachtince.sk
tel.: 047/48 30 003, fax: 047/48 30 006

Všeobecné úradné hodiny:
Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:30 – 15:30
Štvrtok: 7:30 – 15:30
Piatok: 7:30 – 15:30

Zamestnanci obce, úväzok:

Michal Mikuš, samostatný referent OcÚ, – 1,0 úv.,
Marta Kozáková, matrikárka, mzdový referent OcÚ – 0,2 úv.,
Jozef Turčáni, vedúci údržby, AČ – 1,0 úv.,

Externí pracovníci:

Mariana Rimajová – ekonómka,
Ján Pavlov – bezpečnostný a požiarny technik.