VEOLIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že  dňoch 13.–17.1.2020 budú ich pracovníci realizovať odpočty  vodomerov v našej   obci.

Žiadajú preto občanov o sprístupnenie vodomeru k odpočtu a to hlavne odstránenie kvetináčov alebo iných záhradných ozdôb z poklopov, odstránenie  veci zo šachty,

ktoré v zime slúžili k zatepleniu šachty  a vyčerpaním vody zo šachty – pokiaľ šachta je zaplavená.

Odberateľ má právo  požiadať odčítača o predloženie preukazu, ktorý ho oprávňuje na vstup na pozemok.