OBEC

V záložke OBEC sú umiestnené stránky, ktoré sa svojim obsahom radia do kategórie všeobecných informácií o obci, charakteristických informácií o orgánoch obce a základných dokumentov obce.

Pre zobrazenie konkrétnych informácií z oblasti, ktorá vás zaujíma, zvoľte prosím položku v navigácii.

Viete, že?

Obec je samostatný územný  a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

zdroj: Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Na Slovensku je v súčasnosti (2016) 2 890 obcí, z toho 140 miest.

zdroj: Wikipedia.org, Štatistický úrad SR