Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia. V čo najväčšej miere sa snažíme o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok v zmysle zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Snažíme sa dodržiavať štandardy podľa výnosu MF SR 55/2014 Z.z. v znení noviel a doplnkov. Našou snahou je dodržiavanie pravidiel Blindfriendly.

Web stránka je plne funkčná v aktuálnych verziách prehliadačov:
Microsoft Edge
Chrome
Firefox
Opera
Safari
Chrome Mobile

Kontakt webmaster: webmaster@dolneplachtince.sk