OBČAN

V záložke OBČAN sú umiestnené stránky, ktoré sa svojim obsahom radia do kategórie  informačných stránok pre potreby občanov – informácie potrebné vo vzťahu občan – obec (resp. občan – štát).

Pre zobrazenie konkrétnych informácií z oblasti, ktorá vás zaujíma, zvoľte prosím položku v navigácii.

Viete, že?

Občan (od obec, zo staroslovienčiny spoločný) je príslušník štátu alebo obce.

zdroj: Wikipedia.org

Úprava občianskoprávnych vzťahov prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva.

Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.

Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.

Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.

zdroj: Zákon SNR č. 40/1964 Zb. – občiansky zákonník