PODNIKATEĽ

V záložke PODNIKATEĽ sú umiestnené stránky, ktoré sa svojim obsahom radia do kategórie  informačných stránok pre potreby podnikateľov – informácie potrebné vo vzťahu podnikateľ – obec.

Pre zobrazenie konkrétnych informácií z oblasti, ktorá vás zaujíma, zvoľte prosím položku v navigácii.

Viete, že?

Podnikateľ je všeobecne osoba venujúca sa sústavne samostatne ekonomickej činnosti, podnikaniu.

zdroj: Wikipedia.org

Podnikateľom je
  1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
  2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (samostatne hospodáriaci roľník).

zdroj: Zákon SNR 513/1991 Zb. – obchodný zákonník