Fotovoltaické zariadenie pre obecný úrad, kultúrny dom a materskú školu v obci Dolné Plachtince

Zverejňujeme informácie o realizácii projektu „Fotovoltaické zariadenie pre obecný úrad, kultúrny dom a materskú školu v obci Dolné Plachtince„.

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Číslo zmluvy o NFP: KZP-PO4-SC411-2023-80/DGP7

Kód projektu v ITMS2014+ : 310041DGP7
Miesto realizácie projektu : Dolné Plachtince
Výzva – kód Výzvy : OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Výška oprávnených výdavkov: 16 904,04 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku: 16 058,84 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 845,20 €

Popis východiskovej situácie
Polyfunkčný objekt – obecný úrad, materská škola, kultúrny dom – slúži na vykonávanie činnosti obecného úradu, výučby detí predškolského veku, varenie a prípravu stravy pre materskú školu a dôchodcov a spoločenské akcie organizované obcou. Cieľovou skupinou projektu sú všetci občania akokoľvek využívajúci polyfunkčnú budovu, vrátane zdravotne znevýhodnených, občanov marginalizovaných rómskych komunít, ktorých v našej obci máme 20% ako aj deti materskej školy, stránky obecného úradu a návštevníci kultúrneho domu.
Objekt je komplexne obnovený a zmodernizovaný v roku 2010. Ako zdroje energie využíva elektrickú energiu a zemný plyn, ktoré odoberá z verejnej distribučnej siete. V objekte sa nenachádzajú iné zdroje energie. Na vykurovanie sa využíva plyn. Na ohrev teplej úžitkovej vody slúžia elektrické ohrievače. Elektrická energia sa v objekte využíva najmä na napájanie spotrebičov v kuchyni pri varení a príprave jedál pre materskú školu a pre dôchdcov, osvetlenie a kancelárske počítače v kancelárii OcÚ a v materskej škole. Priemerná ročná spotreba elektrickej energie budovy je 16 487 kWh za priemernú cenu 6 399 Eur/ročne. Obec obstaráva elektrickú energiu za spotové ceny + maržu obchodníka, čo predstavuje nateraz vysoké náklady na elektrickú energiu. Vzhľadom k vysokej cene energie a nízkej pravdepodobnosti poklesu ceny v budúcnosti, je žiadúce vykonať vhodné opatrenia za účelom úspory finančných prostriedkov. V neposlednom rade je potrebné
prispieť k zníženiu produkcie škodlivých látok a emisií, k čomu dojde znížením spotreby elektrickej energie z distribučnej sústavy, ktorá je vyrábaná z fosílnych palív.

Spôsob realizácie aktivít projektu
Realizácia projektu spočíva v dodávke, montáži a uvedenia fotovoltaického zariadenia do prevádzky, odborne spôsobilou osobou dodávateľa, ktorý bol vybraný verejným obstarávaním. Po následnej revízii bude fotovoltické zariadenie zmluvne pripojené k distribučnej sieti.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu
Navrhovanou výstavbou nového zdroja na výrobu elektrickej energie na báze OZE sa dosiahne zníženie potreby elektrickej energie pre vlastnú spotrebu z fosílnych palív, následkom čoho je zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. Navrhované fotovoltické zariadenie bude umiestené na objekte v mieste spotreby a pripojené k distribučnej sieti, bez dopadov na kvalitu siete, teda bez povolených pretokov do siete. Slnečná energia dokáže pokryť podstatnú časť potreby elektriny. Fotovoltické zariadenie na výrobu elektrickej energie má pokryť vlastnú spotrebu s možnosťou uloženia prebytkov v batérii. Ročná spotreba el. energie v objekte je 18 912 kWh. Predpokladaná ročná výroba z FVZ je 8 584 kWh, čo predstavuje úsporu 43,3 %. Keďže fotovoltické zariadenie prirodzene znižuje spotrebu cez deň, kedy je elektrina na spotových trhoch najdrahšia, ekonomický efekt je ešte výraznejší. Predpokladaná ročná
úspora finančných nákladov po zrealizovaní výstavby FVZ je na úrovni 3 180,42 Eur pri priemernej cene za tri prechádzajúce roky 0,3882 Eur/kWh. Súčasným trendom nestability v Európe sa predpokladá, že ceny energií budú rásť. Je predpoklad až trojnásobného zvýšenia cien el. energie. V ekonomických ukazovateľoch je možné konštatovať, že diskontovaná návratnosť pri 4 % diskontnej sadzby projektu je 6 rokov.
Z hľadiska udržateľnosti projektu je možné konštatovať, že nakoľko ide o bezúdržbové zariadenie, náklady na prevádzku počas celej životnosti zariadenia spočívajú len v nákladoch na vykonanie revízií v zákonom stanovených lehotách. Životnosť inštalovaných zariadení presahuje dobu 10 rokov. Obec sa zaväzuje počas celej doby udržateľnosti projektu udržiavať zariadenia v prevádzkyschopnom stave a využívať polyfunkčnú budovu v súlade s jej určením na nekomerčné využitie.