Informácia o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk

Z dôvodu zmeny rozpočtu v obstarávaní s predmetom zákazky „Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť“, sa lehote na predkladanie ponúk predlžuje nasledovne:
Ponuku predložte do:
Dátum a čas: 29.11.2017 o 10:00 hod.
Poštou alebo osobne na adresu: TOMO Consult, s.r.o., Erenburgova 723/26, 984 01 Lučenec