Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca OZ

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Plachtince.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa §189 ods. 2 a 3.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Dolných Plachtinciach o výsledku volieb v obci Dolné Plachtince do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal

Milan Suchánsky (nezávislý kandidát).

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Dolné Plachtince Bc. Ing. Jána Vargu zanikol podľa § 25 ods. 2. písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, čím sa uvoľnil mandát poslanca obecného zastupiteľstva. Skutočnosť rozhodujúcu pre zánik mandátu bola obci oznámená dňa 24.01.2022.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, v zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Dolných Plachtinciach, dňa 07. februára 2022

Bc. Cyril Bartók
starosta obce