Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Dolné Plachtince ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadatelia p. Pavel Kupči a Juliana Kupčiová, obaja bytom Ul. Lučenská 836/87, 990 01 Veľký Krtíš požiadali podľa § 47, ods. 3/ zákona o ochrane prírody a krajiny o vydanie súhlasu na výrub stromov druh jedľa biela v počte 2 ks, rastúcich na pozemku C-KN parc. č. 645 v katastrálnom území Dolné Plachtince vedeného na LV č. 259. Svoju žiadosť žiadatelia odôvodnili tým, že dreviny ohrozujú priľahlé stavby.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín je potrebné doručiť písomne na adresu Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince č. 95 alebo elektronicky na e-mail obec@dolneplachtince.sk mysle § 82, ods. 7/ zákona o ochrane prírody a krajiny v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.