Výberové konanie ZŠ

Obec Dolné Plachtince v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy, Dolné Plachtince č. 95, 991 24 Dolné Plachtince

s predpokladaným nástupom od 01.07.2019.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 317/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie prvej atestácie pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca podľa § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • bezúhonnosť, v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná), v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie štátneho jazyka, v zmysle § 11 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • osobné a morálne predpoklady, v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť príslušnej legislatívy.

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • úradne osvedčený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy (rozsah 2 až 5 strán),
 • profesijný životopis,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 10 zák. č. 317/2009 Z.z.,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mzdové ohodnotenie:

Odmeňovanie riaditeľov škôl je stanovené zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu:

Obecný úrad Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince 95.

Obálku označte heslom: „Výberové konanie- riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“.
Uzávierka prijímania prihlášok: 17.6.2019 do 16.00 hod.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.

V Dolných Plachtinciach, 27.5.2019

Bc. Cyril Bartók
starosta obce

vyberove konanie 2019 zs.pdf