Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Plachtinciach uznesením č. 2/2017 zo dňa 9.2.2017 schválilo:
Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince,
ustanovilo:
náležitosti písomnej prihlášky a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince.

V súlade s § 18 a, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ Dolné Plachtince vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 11.04.2017. Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí OZ Dolné Plachtince v KD so začiatkom o 19.00 hod.

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou
Iné predpoklady:
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
– bezúhonnosť,
Odporúčané predpoklady:
– znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,
– užívateľské ovládanie počítača (Microsoft Windows 8.1, Microsoft Word, Excel, Internet),
– flexibilnosť,
– zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,
– prax v oblasti účtovníctva obcí alebo kontroly vo verejnej správy.

Náležitosti prihlášky a doklady k prihláške:
– Osobné údaje kandidáta: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
– Kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt,
Povinné prílohy k prihláške:
– Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– Úradne osvedčená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
Odporúčané prílohy k prihláške:
– Štruktúrovaný profesijný životopis,
– Čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
– Písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,
– Informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
– Informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra je hlavným kontrolórom aj v inej obci.

Termín odovzdania písomnej prihlášky
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince zašle alebo osobne doručí svoju prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95, najneskôr do 27.03.2017 do 16.00 hod. Rozhodujúcim je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad.

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
Otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra vykoná komisia pri OZ: komisia pre ochranu verejného záujmu.

Komisia za účasti starostu obce otvorí obálky dňa 27.03.2017 o 16.00 hod. a posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Komisia vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, t.j. uchádzačov, ktorí splnili požiadavky na výkon funkcie a včas podali prihlášku so všetkými náležitosťami.

Uchádzačom, ktorí splnili kritériá bude obecným úradom zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 3 dni pred konaním voľby.

Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie je založené na náhode výberu jedného kandidáta spomedzi kandidujúcich osôb, ktoré postúpili do druhého kola volieb. Žrebovanie riadi starosta, alebo ten, čo vedie schôdzu. Žrebovanie prebehne formou vyžrebovania poradového čísla prihlášky kandidáta z nepriehľadnej schránky, do ktorej bude pred očami zúčastnených poslancov predtým vhodený práve potrebný počet jedinečne očíslovaných žrebov – lístkov označených poradovými číslami kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola. Žrebovať bude jeden z prítomných poslancov.

Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút. Pred poslancov predstupujú v poradí podľa čísla prihlášky, ktoré obdržia podľa dátumu doručenia prihlášky.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov OZ.
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Plachtince určuje pracovný čas hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince v novom volebnom období na 0,08 úv. t.j 3 hod. týždenne, 12 hod. mesačne .

Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrie pracovnú zmluvu s dňom nástupu do zamestnania 12.04.2017, čo je aj deň začiatku funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce.

Ostatné ustanovenia:
Obecný úrad v Dolných Plachtinciach zabezpečí zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najneskôr 40 dní predo dňom konania voľby.

V Dolných Plachtinciach dňa 28.2.2017
Bc. Cyril Bartók
starosta obce