Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Dolné Plachtince ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadatelia p. Ing. Ľubomír Hruška a Mgr. Veronika Hrušková, obaja bytom 991 24 Dolné Plachtince č. 64 požiadali podľa § 47, ods. 3/ zákona o ochrane prírody a krajiny o vydanie súhlasu na výrub stromu druh smrek obyčajný rastúceho na pozemku C-KN parc. č. 663 zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Dolné Plachtince vedeného na LV č. 7. Svoju žiadosť žiadatelia odôvodnili tým, že strom ohrozuje stavbu v jeho blízkosti a ľudí pohybujúcich sa v jeho blízkosti.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín je potrebné doručiť písomne na adresu Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince č. 95 alebo elektronicky na e-mail obec@dolneplachtince.sk zmysle § 82, ods. 7/ zákona o ochrane prírody a krajiny v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.