Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Dolné Plachtince ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadateľ Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň požiadalo podľa § 47, ods. 3/ zákona o ochrane prírody a krajiny o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh lipa malolistá vo výške 130 cm s obvodom kmeňa 300 cm, rastúceho na pozemku C-KN parc. č. 1248 /pozemok E-KN parc. č. 299/ v katastrálnom území Modrý Kameň vedeného na LV č. 862. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že drevina je v zlom zdravotnom stave a ohrozuje majetok a životy občanov mesta.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín je potrebné doručiť písomne na adresu Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince č. 95 alebo elektronicky na e-mail obec@dolneplachtince.sk mysle § 82, ods. 7/ zákona o ochrane prírody a krajiny v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.