Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Dolné Plachtince ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadatelia p. Ing. Erik Fülöp a p. Zuzana Fülöpová, obaja bytom Ul. Lučenská 438/6, Veľký Krtíš požiadali podľa § 47,  ods. 3/ zákona o ochrane prírody a krajiny o vydanie súhlasu na výrub stromov druh topoľ  biely v počte 12 ks rastúcich na pozemku C-KN parc. č. 869/1 (pozemok E-KN parc. č. 202/2) v katastrálnom území Dolné Plachtince vedeného na LV č. 338. Svoju žiadosť žiadatelia odôvodnili tým, že dreviny rastú na hranici s pozemkami, kde plánujú realizovať výstavbu rodinného domu, svojím stavom ohrozujú život, zdravie a majetok.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín je potrebné doručiť písomne na adresu Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince č. 95 alebo elektronicky na e-mail obec@dolneplachtince.sk mysle § 82, ods. 7/ zákona o ochrane prírody a krajiny v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.