Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Dolné Plachtince – informácie

Zverejňujeme informácie o zrealizovanom projekte.
V rámci projektu bolo vymenených 123 ks svietidiel a sústava bola
doplnená o 32 ks svetelných bodov. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena
2 ks rozvádzačov a inštalácia systému riadenia, vzdialenej správy a
monitorovania prevádzky.
Rekonštrukciou sa dosahuje úspora na elektrickej energii až
60 322,42 kWh/rok čím je naplnený dopadový merateľný ukazovateľ.
Úspora energie vo výške 1085,80 GJ po piatom roku po realizácie
projektu.


Celková suma projektu: 188941,67 EUR
z toho:

hradené z EU: 131528,12 EUR
hradené zo ŠR: 15473,90 EUR,
spolu dotácia: 147002,01 EUR, čo je 95% z oprávnených nákladov.
hradené z rozpočtu obce: 41939,66 EUR, z čoho čo je 7736,95 EUR 5%-né spolufinancovanie obce.

1. následná monitorovacia správa

2. následná monitorovacia správa

3. následná monitorovacia správa

4. následná monitorovacia správa

5. následná monitorovacia správa

Aktualizované 02.11.2021.

Naposledy zverejnené informácie: kliknite na odkaz.