Program na zlepšenie kvality ovzdušia

Zóna Banskobystrický kraj
Oznámenie o strategickom dokumente
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

BB_KRAJ_oznamenie o strategickom dokumente