Komisie OZ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

1. Komisia pre ochranu verejného poriadku:
predseda komisie: Peter Kuvik
členovia komisie : Jozef Šimún,  Klára Pechová

2. Komisia sociálna, starostlivosti o rodinu a dieťa, školstva, kultúry a športu:
predseda komisie: Mgr. Mária Chrapková
členovia komisie : Viktória Jardeková, Peter Kuvik

3. Komisia pre ochranu verejného záujmu:
predseda komisie: Milan Očko
členovia komisie : Viktória Jardeková, Mária Ivicová

4. Finančná komisia (od 10.11.2015):
predseda komisie: Ing. Anna Chrapková
členovia komisie : Jozef Šimún, Klára Pechová