Komisie OZ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Uznesením II-2/2022 zo dňa 28.11.2022 boli zriadené nasledovné komisie:

1) Komisia pre ochranu verejného poriadku, sociálnych vecí, starostlivosti o rodinu a dieťa, školstva, kultúry a športu:
predseda komisie: MUDr. Petra Kozárová
člen komisie: Mgr. Dana Hrehušová
člen komisie: MUDr. Peter Šalko

2) Komisia pre ochranu verejného záujmu, vybavovanie sťažností, financovanie a regionálny rozvoj:
predseda komisie: Milan Očko
člen komisie: Ing. Marek Lupták
člen komisie: Jozef Toldy