Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (výzva na predloženie ponuky zo dňa 18.06.2020)

Výzva zo dňa 18.6. + 5 príloh
Príloha 1 – cenová ponuka
Príloha 2 – vyhlásenie
Príloha 3 – zmluva o dielo
Príloha 5 – výkaz výmer D. Plachtince