Územný plán obce

Územný plán obce Dolné Plachtince bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolných Plachtinciach dňa 14.5.2019, uznesením č.11/2019.
Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením č. 1/2019
VZN 1_2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu.

prílohy k VZN (pdf):
príloha č. 1 – textová časť ÚPN
príloha č. 2 – grafická časť ÚPN – výkres č. 2
príloha č. 2 – grafická časť ÚPN – výkres č. 3

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolné Plachtince boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolných Plachtinciach 12.3.2024, uznesením č. 6/2024.
Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Plachtince v znení zmien a doplnkov č. 1, bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Obce Dolné Plachtince č. 2 / 2024, ktoré dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Plachtince č. 1 / 2019
VZN 2_2024 zavazna cast ZaD c_1 upn.pdf

prílohy k VZN (pdf):
príloha č. 1 – textová časť ÚPN v znení ZaD č. 1
príloha č. 2 – grafická časť ÚPN v znení ZaD č. 1 – výkres č. 2
príloha č. 3 – grafická časť ÚPN v znení ZaD č. 1 – výkres č. 3

Všeobecným dôvodom pre spracovanie územného plánu obce je potreba právne záväzného
dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre stavebné aktivity a využívanie
prírodných zdrojov. Tieto sú nevyhnutné pre harmonický rozvoj obce v súlade s princípmi
udržateľného rozvoja a pre zachovanie identity obce. Je tiež nutné premietnuť záväzné regulatívy z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ako aj rozvojové zámery a opatrenia z miestnej stratégie – aktuálneho programu rozvoja mikroregiónu Východný Hont. Jedným z navrhovaných opatrení programu rozvoja je aj spracovanie územného plánu obce. Dolné Plachtince majú značné rozvojové predpoklady vďaka svojej veľmi výhodnej polohe v rámci okresu Veľký Krtíš, vo vzťahu k okresnému mestu i na významnej rozvojovej osi. V poslednom období rastie záujem o bývanie v obci a obec zaznamenáva migračné prírastky. Za danej situácie obec Dolné Plachtince iniciovala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.

Viete, že?

Cieľom Územného plánu obce Dolné Plachtince je v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území. Návrhové obdobie územnoplánovacej dokumentácie bolo stanovené do roku 2035.
Špecifické ciele návrhu rozvoja územia obce Dolné Plachtince v rámci územného plánu obce sú formulované nasledovne:
• návrh kvalifikovanej a komplexnej koncepcie rozvoja obce, ktorá sa bude zaoberať otázkami rozvoja bývania, rekreácie a podnikateľských aktivít, ako aj vzájomným zosúladením týchto funkcií
• návrh optimálnej územno-priestorovej organizácie sídla, s dôrazom na zachovanie identity obce, ako aj na princípy udržateľného rozvoja a požiadavky ochrany prírody a krajiny
• overiť možnosti rozšírenia zástavby obce, predovšetkým zástavby rodinných domov
• určiť zásady a záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, ako aj ďalšie zásady a regulatívy týkajúce sa umiestnenie verejného dopravného vybavenia a verejného technického vybavenia, starostlivosti o životné prostredie, ochranu a využívanie prírodných zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability