Územný plán obce

Obec v súčasnosti nemá vypracovaný územný plán obce.

V priebehu roka 2017 bolo vypracované zadanie k vypracovaniu územného plánu a žiadosti o poskytnutie dotácie na územný plán spolu s povinnými prílohami, na základe ktorého sme získali dotáciu zo štátneho rozočtu. V priebehu roka 2018 sa plánuje samotné spracovanie a tvorba výsledného strategického dokumentu – územného plánu obce Dolné Plachtince.

Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1) citovaného zákon

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie

Návrhu Územného plánu
obce Dolné Plachtince,

ktoré sa uskutoční v čase od 4.7.2018 do 10.8.2018.
Viac verejný oznam