Elektronická úradná tabuľa

Dokumenty uverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET):

Návrh VZN 2/2024 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č.1 územného plánu

Úrove%n vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

zdroj: cuet.slovensko.sk