PHSR 2014-2020

Program rozvoja obce Dolné Plachtince ako súčasť “PROGRAMU ROZVOJA MIKROREGIÓNU VÝCHODNÝ HONT“ bol vypracovaný na obdobie rokov 2014 – 2020 ako strategický plánovací dokument pre udržateľný rozvoj územia a jej členských obcí. Výstupom Programu rozvoja mikroregiónu (ďalej PRM) je komplexný audit rozvojového potenciálu v území zhrnutý formou SWOT analýzy, na základe ktorého je zadefinovaný návrh možností rozvoja územia s využitím dostupných miestnych zdrojov a návrh na konkrétne projekty a programy. Program bol spracovaný metódou interaktívneho plánovania, kde do tvorby a pripomienkovania tohto dokumentu bola zapojená nielen samospráva, ale aj občania, neziskové združenia a podnikatelia. Cieľom PRM je navrhnúť takú predstavu o rozvoji územia, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými nadradenými koncepciami vyššej úrovne. Táto stratégia je otvoreným dokumentom a podľa potreby územia bude priebežne aktualizovaná a doplňovaná.

Význam spoločného strategického dokumentu pre mikroregión Východný Hont spočíva aj v tom, že je jediným integrovaným dokumentom na úrovni mikroregiónu, ktorý bol vytvorený na princípe partnerskej spolupráce. Tento dokument je medzičlánkom medzi úrovňou Programu rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja (regionálna úroveň, NUTS III) a medzi najnižšou úrovňou – PRO jednotlivých obcí (lokálna, miestna úroveň, NUTS V).

Rozvojový strategický dokument má pre územie veľký význam pre získanie zdrojov z EÚ, nakoľko možnosť žiadať o nenávratný finančný príspevok je podmienená existenciou tohto dokumentu a súladom konkrétneho projektu s týmto strategickým dokumentom. Je však dôležité, že využiteľnosť dokumentu nie je obmedzená iba na získanie zdrojov EÚ, pretože strategické plánovanie v sebe obsahuje ciele a priority, ktoré nie je možné riešiť iba s využitím fondov EÚ, ale pre ich realizáciu sú k dispozícii aj iné finančné zdroje – nadácie, štátne dotácie, vlastné zdroje a pod. PRM na roky 2014 – 2020 je vypracovaný v súlade so zákonom 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Tento zákon ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja.

Program rozvoja obce Dolné Plachtince ako súčasť Programu rozvoja Mikroregiónu Východný Hont na roky 2014 -2020 bol schválený uznesením č. 8/2015 Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Plachtince dňa 23.6.2015.

Prečítajte si platné znenie: program rozvoja obce 2014 – 2020