VZN

Zoznam platných VZN nájdete na digitalnemesto.sk.

Návrhy nariadení pred schvaľovaním na zasadnutí OZ nájdete na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (cuet.slovensko.sk).

Viete, že?

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

zdroj: §6, ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

zdroj: Wikipedia.org