VZN

Zoznam platných VZN nájdete tu: sem príde link na digitalnemesto.sk

Návrhy nariadení pred schvaľovaním na zasadnutí OZ: návrhy nariadení (DCOM)

Viete, že?

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

zdroj: §6, ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

zdroj: Wikipedia.org