Návrhy VZN

Na tomto mieste môžete nájsť návrhy nariadení pred schvaľovaním, zverejnené na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (cuet.slovensko.sk).

Ak chcete niektoré z nariadení pripomienkovať, využite e-služby DCOM.