Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo:

1. Peter Kuvik Nezávislý kandidát
2. Viktória Jardeková SDKÚ-DS
3. Jozef Šimún SNS
4. Milan Očko SDKÚ-DS
5. Mária Chrapková, Mgr. KDH
6. Mária Ivicová SDKÚ-DS
7. Klára Pechová SNS

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Má 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Rozsah kompetencií obecného zastupiteľstva taxatívne vymedzuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Poslanec skladá sľub, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“