Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo:

1. MUDr. Petra Kozárová Hlas – sociálna demokracia
2. Milan Očko Hlas – sociálna demokracia
3. Ing. Marek Lupták Hlas – sociálna demokracia
4. Jozef Toldy Hlas – sociálna demokracia
5. MUDr. Peter Šalko Hlas – sociálna demokracia
6. Miroslava Székelyová Hlas – sociálna demokracia
7. Mgr. Dana Hrehušová bez straníckej príslušnosti

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Má 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Rozsah kompetencií obecného zastupiteľstva taxatívne vymedzuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Poslanec skladá sľub, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“