Stavebný úrad

Agendu stavebného úradu pre obec vykonáva:

Spoločný obecný úrad
Mariánske nám. 1
992 01 Modrý Kameň
samostatný referent: Ján Greguš
Tel.: 047/48 70 283
e-mail: stavbar@modrykamen.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:30
Streda: 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:30

Podateľňou stavebného úradu je Obecný úrad Dolné Plachtince.

 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o potvrdenie veku stavby, čestné vyhlásenie 1, čestné vyhlásenie 2

Návrh na vydanie územného rozhodnutia, podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Žiadosť o povolenie terénnych úprav, podľa § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Návrh na vyvlastnenie, podľa § 30 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, podľa § 17 vyh. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Žiadosť o stavebné povolenie, podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Návrh na úpravu / zmenu kolaudačného rozhodnutia

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, podľa § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona