Program rozvoja obce

Obec Dolné Plachtince schválila Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ako súčasť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Východný Hont.
PHSR 2014-2020
PHSR 2022-2030

Viete, že?

Spoločný program rozvoja obcí je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obce nachádzajú, a je vypracovaný podľa záväzných častí územných plánov6) združených obcí.

Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/539/