Cirkev

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince 177

Telefón: 047/483 01 64
E-mail: dolne.plachtince@fara.sk

Filiálky:

  • Horné Plachtince
  • Plachtinské Lazy
  • Príbelce
  • Stredné Plachtince

Správca farnosti: Mgr. Ladislav Deset
Rozloha farnosti: 68,45 km2

 

Na základe Covid – automatu budú od pondelka 19. 4 2021 opäť povolené verejné bohoslužby s nasledujúcimi podmienkami:

– prítomnosť osôb na 15 m2/1 osoba–u nás prítomnosť 13. osôb včítane kňaza,

– hygienické R –O –R  /rúško – odstup – ruky nepodávať/,

– podávanie sv. prijímania na ruku.

„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.  (zdroj: tkkbs.sk)

Sväté omše budú:   3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Dátum Deň Čas Úmysel Miesto
19.04. Pondelok  18.00 + Ján,Mária, Pavol, Anna a rodina
20.04. Utorok  18.00 + Michal, Zuzana a rodina
21.04. Streda  18.00 + Jozef a rodičia /č. 128/
22.04. Štvrtok  18.00 + Mária /č. 188/
23.04. Piatok  18.00 + Mária, syn rodina
24.04. Sobota  07.30 + Jozef , očistenie rodiny
25.04. Nedeľa  09.30

 11.00

   za farníkov

   na úmysel

b,Gl,K, /†/

Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) dodržiavať respiračnú etiketu,

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,

h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

i) zakazuje sa podávanie rúk,

j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Zdroje: Uznesenie vlády zo 16. apríla 2021 / Vyhláška 186 / Vyhláška 187

( TK KBS, vl, vy, uvz, ml; mk ) 20210417004   |   Upozorniť na chybu v správe |

 

Sv. Omše: slávia sa za účasti 25% kapacity kostola. Každá druhá lavica musí byť voľná a každé druhé miesto v obsadenej lavici musí byť tiež voľné.

Prosím veriacich aby zachovali nasledovné pokyny:
1. do kostola príchod s rúškom
2. pri príchode dezinfikovať ruky
3. sadnúť si iba na vyznačenom mieste
4. podávanie rúk sa vynechá
5. sväté prijímanie na ruku
6. sakristia je len pre kňaza, kostolníka a asistenciu.

Prosím o dôsledné zachovanie pokynov, aby sme týmto vyjadrili jednotu viery a pokoja.

 

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať
v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

 

Mgr. Ladislav Deset, farár

 

 

V chrámoch je potrebné viditeľne (na dverách alebo vo výveske) umiestniť
nasledovné oznamy:

1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať
v domácej izolácii.
2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto
hromadného podujatia.
3. Zákaz podávania rúk.

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2m rozstupy
v exteriéri).

 

Exteriér kostola