Cirkev

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince 177

Telefón: 047/483 01 64
E-mail: dolne.plachtince@fara.sk

Filiálky:

  • Horné Plachtince
  • Plachtinské Lazy
  • Príbelce
  • Stredné Plachtince

Správca farnosti: Mgr. Ladislav Deset
Rozloha farnosti: 68,45 km2

„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.  (zdroj: tkkbs.sk)

Farské oznamy na 31. nedeľu v období cez rok

Liturgický kalendár : 01. 11. – 08. 11. 2020
Po: Spom. na všetkých verných zosnulých fialová
Ut: zelená
St: sv. Karol Borromejský, biskup biela
Št: zelená
Pi: 1. piatok červená
So: biela
Ne: 32. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Sväté omše budú: 31. nedeľa v období cez rok

Dátum Deň Čas Úmysel Miesto
01.11. Nedeľa    za farníkov b,Gl,K,/†/
02.11. Pondelok + rodičia, st. rodičia, súrodenci f
03.11. Utorok + kňazi slúžiaci v diecéze z
04.11. Streda + krstní a birm. rodičia b
05.11. Štvrtok + za našich dobrodincov z
06.11. Piatok + emigranti v t. r. č
07.11. Sobota + na COVID 19 b
08.11. Nedeľa    za farníkov z,Gl,K, †

 

1. Sv. Omše: slávia sa súkromne do odvolania zákazu. Dušičková pobožnosť sa t.r. nekoná.
2. Prvý štvrtok v mesiaci: je deň modlitieb za duchovné povolania.
3. Prvý piatok v mesiaci: návšteva starších a chorých nebude do odvolania zákazu návštev.
4. Milodary: na potreby kostola obetovala Ruža č. 8 – 50,- €. Pánboh zaplať za milodar.
5. Katolícke noviny: kto má záujem zakúpiť si KN nové číslo, sú k dispozícii na fare. Jedno číslo za 0,70 €.
6. Ozdoba kostola: počas pandémie sa neozdobuje.
7. Piatky do Vianoc: platí vyhlásenie biskupov KBS pre celú Katolícku cirkev na Slovensku – prísny pôst za odvrátenie pandémie. Vyhlásenie je na výveske.

Myšlienka na týždeň:
Duch Svätý nevstupuje do domu, v ktorom počuť ustavičné ponosy, hádky a zvady.
Don J. BOSKO

Prosím veriacich aby zachovali nasledovné pokyny:
1. do kostola príchod s rúškom
2. pri príchode dezinfikovať ruky
3. sadnúť si iba na vyznačenom mieste
4. podávanie rúk sa vynechá
5. sväté prijímanie na ruku
6. sakristia je len pre kňaza, kostolníka a asistenciu.

Prosím o dôsledné zachovanie pokynov, aby sme týmto vyjadrili jednotu viery a pokoja.

 

Pre Cirkev na Slovensku platí oddnes pôst za odvrátenie koronavírusu

Bratislava 30. októbra (TK KBS) Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne „Modlitbu za Slovensko“.

„Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm,“ uviedol predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

„Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi,“ uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Zaroveň dodal: „Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo,“ dodal arcibiskup Zvolenský.

O pôste rozhodli na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať
v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

 

Mgr. Ladislav Deset, farár

 

Od 2. novembra je možné sláviť verejné bohoslužby, avšak len s obmedzeniami
P:3, 02. 11. 2020 13:09, DOM

Bratislava 2. novembra (TK KBS) Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Kňazov preto prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti pri uvedení tohto obmedzenia do praxe, s ohľadom na lokálne podmienky (teoreticky sa svätej omše môžu zúčastniť napríklad členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi).

Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom – tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia.

Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.

V chrámoch je potrebné viditeľne (na dverách alebo vo výveske) umiestniť
nasledovné oznamy:

1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať
v domácej izolácii.
2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto
hromadného podujatia.
3. Zákaz podávania rúk.

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2m rozstupy
v exteriéri).

 

Exteriér kostola