Cintorín

Na území obce Dolné Plachtince sa nachádza 1 cintorín a na ňom pohrebisko v intraviláne obce, KN C, parcela č.276/1 o celkovej výmere 10054 m2.
Súčasťou cintorína je aj dom smútku, KN C, parcela č. 275 o celkovej výmere 165 m2, súp.č. 440.

Správca cintorína: Obec Dolné Plachtince

Zamestnanec poverený správcom:
p. Katarína Suchánska
Tel.: 047 48 30 006

Virtuálny cintorín:
https://mobec.sk/dolneplachtince#cintorin

Prevádzkový poriadok cintorína:
VZN 2_2023 o prevadzkovom poriadku pohrebiska.pdf