PHSR 2022-2030

“Program HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA mikroregiónu Východný Hont“  bol vypracovaný ako strategický plánovací dokument pre  udržateľný rozvoj územia a jej členských obcí. Výstupom  programu  je komplexný audit  rozvojového potenciálu  v území zhrnutý formou SWOT analýzy, na základe ktorého  je zadefinovaný návrh možností rozvoja územia s využitím dostupných miestnych zdrojov a návrh na konkrétne projekty a programy. Program bol spracovaný metódou interaktívneho plánovania,  kde  do tvorby a pripomienkovania tohto dokumentu bola  zapojená nielen  samospráva, ale aj občania, neziskové  združenia  a podnikatelia. Cieľom PHRSR je navrhnúť takú predstavu o rozvoji  územia, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými nadradenými koncepciami vyššej úrovne. Táto stratégia je otvoreným dokumentom a podľa potreby územia bude priebežne aktualizovaná a doplňovaná.

Prvá stratégia trvaloudržateľného rozvoja mikroregiónu Východný Hont bola vypracovaná v rámci Programu obnovy dediny, kde mikroregión Východný Hont získal dotáciu z Environmentálneho fondu pre Program obnovy dediny na rok 2007. V roku 2014 bol dokument aktualizovaný. Rok 2022 je rokom ďalšej aktualizácie programu. Nové programové obdobie v rámci politiky súdržnosti Európskej únie na roky 2021 – 2027 je výzvou na nové projekty.  Z tohto dôvodu sa mikroregión Východný Hont rozhodol spracovať druhú aktualizáciu pôvodného strategického dokumentu a zabezpečiť tak podmienky pre ekonomický rozvoj územia, ktorá bude schopná efektívne využívať všetky zdroje – prírodné, kultúrne, finančné aj ľudské. Nový program je navrhnutý na obdobie rokov 2022 – 2030.

Význam spoločného strategického dokumentu pre mikroregión Východný Hont spočíva aj v tom,  že je jediným integrovaným dokumentom na úrovni mikroregiónu, ktorý bol  vytvorený na princípe partnerskej spolupráce. Tento dokument je medzičlánkom medzi úrovňou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja (regionálna úroveň, NUTS III) a medzi najnižšou úrovňou – PHRSR jednotlivých obcí (lokálna, miestna úroveň, NUTS V).

Rozvojový strategický dokument má pre územie  veľký význam  pre získanie zdrojov z EÚ, nakoľko možnosť žiadať o nenávratný finančný príspevok je podmienená existenciou tohto dokumentu a súladom konkrétneho projektu s týmto strategickým dokumentom.  Je však dôležité, že využiteľnosť dokumentu nie je obmedzená iba na získanie zdrojov EÚ, pretože strategické plánovanie v sebe obsahuje ciele a priority, ktoré nie je možné riešiť iba s využitím fondov EÚ, ale  pre ich realizáciu sú k dispozícii aj iné zdroje, dotačné aj vlastné. Dokument  je vypracovaný v súlade so zákonom 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Tento zákon ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolné Plachtince ako súčasť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Východný Hont na roky 2012 -2030 bol schválený uznesením č. 9/2022 Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Plachtince dňa 5.4.2022.

Prečítajte si platné znenie: PHRSR MR VH_aktualizacia.pdf