Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby

Zverejňujeme v zmysle § 77, ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby poskytované Obcou Dolné Plachtince po rokoch:

Rok 2022: priemerne naklady a prijmy opatrovatelska_2022 pdf
Rok 2023: priemerne naklady a prijmy opatrovatelska_2023 pdf

 

Zverejnenie informácií v zmysle § 75, ods. 17 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

V obci Dolné Plachtince sídli neverejný poskytovateľ sociálnej služby – zariadenie pre seniorov – Annamaria, n.o.

Keďže neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú Obec Dolné Plachtince v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovala ani nezabezpečovala prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila, za priemerné bežné výdavky a za priemerné skutočne dosiahnuté príjmy sa v zmysle § 77, ods. 8, písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  považujú:
priemerné bežné výdavky:  1 031,64 € (mesačne na 1 PSS)
priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6:  416,00 € (mesačne na 1 PSS)
a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy:  406,64 € (mesačne na 1 PSS)
za túto sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti inej obce v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, v ktorom sa obec nachádza, za predchádzajúci rozpočtový rok.

 

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov: https://www.dolneplachtince.sk/wp/obcan-sluzby-socialne-sluzby-eon/