Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach v roku 2023:

Plán zasadnutí 2023.pdf

Obecné zastupiteľstvo v roku 2023 zasadá podľa potreby, spravidla
každý druhý utorok v mesiaci, minimálne raz za 3 mesiace,
mimo mesiacov júl august.

Tu nájdete zápisnice, uznesenia a materiály na rokovania OZ: https://www.dolneplachtince.sk/zastupitelstvo.

Chcete, aby sme na zasadnutí zastupiteľstva prebrali nejakú tému?
Napíšte nám podnet tu: https://www.dolneplachtince.sk/zastupitelstvo/viewforum.php?f=7

Viete, že?

  • Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
  • Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.
  • Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
  • Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
  • Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.zdroj: §12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení