Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí OZ na rok 2017

Tu nájdete zápisnice, uznesenia a materiály na rokovania OZ.

Viete, že?

  • Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
  • Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.
  • Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
  • Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
  • Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

zdroj: §12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení