Rozpočet

Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi.

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Dolných Plachtinciach. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce.

Aktuálny rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením č. 13/2016 zo dňa 20.12.2016.

Schválený rozpočet obce na rok 2017 v prehľadnej forme:  Rozpočet na rok 2017

Detailný rozpočet:  Rozpočet na rok 2017 detailný

Návrh rozpočtu pred schvaľovaním na zasadnutí OZ:  návrh rozpočtu (DCOM)