Rozpočet

Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi.

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Dolných Plachtinciach. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce.

Aktuálny rozpočet na rok 2019 bol schválený uznesením č. II-7/2018 zo dňa 13.12.2018.

Rozpočet na rok 2019 príjmy

Rozpočet na rok 2019 výdavky

Návrh rozpočtu pred schvaľovaním na zasadnutí OZ:  návrh rozpočtu (DCOM)