Rozpočet

Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi.

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Dolných Plachtinciach. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce.

Podľa článku 9, ods. 1 zákona NR SR č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Zverejnenie údajov v zmysle článku 9, ods. 2 zákona NR SR č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti:
Zverejnenie rozpočtu 2024-2026 – príjmy (pdf)
Zverejnenie rozpočtu 2024-2026 – výdavky (pdf)

Návrh rozpočtu pred schvaľovaním na zasadnutí OZ:  návrh rozpočtu (DCOM)