Knižnice

Obecná knižnica Dolné Plachtince

Obecná knižnica Dolné Plachtince je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je Obec Dolné Plachtince. Sídlo obecnej knižnice je:

Obecná knižnica,
Dolné Plachtince 95,
991 24 Dolné Plachtince
t.č. 047 48 31 295
e-mail: kniznica@dolneplachtince.sk

Vedúca knižnice
Klára Šusteková

NOVINKA – Vyhľadávanie kníh v ONLINE KATALÓGU

https://kniznica.dolneplachtince.sk/katalog.html


Otváracie hodiny knižnice:

Streda 13:00- 15:00
Piatok 13:00- 15:00

Funkcie verejnej obecnej knižnice:

  • získava, eviduje, odborne spracováva, organizuje, uchováva a ochraňuje univerzálny knižničný fond
  • uspokojuje informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby používateľov sprístupňovaním vlastného knižničného fondu, ako aj zabezpečením prístupu k vonkaj­ším informačným zdrojom prostredníctvom nových informačných technológií
  • poskytuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby – absenčné a prezenčné výpožičky, bibliografické a informačné služby,  zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, vyhotovovanie rešerší a kópií dokumentov z fondu knižnice
  • zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovnú činnosť súvisiacu s poslaním knižnice

Hontiansko-novohradská knižnica Veľký Krtíš

Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho Veľký Krtíš je príspevková organizácia, zriadená, podporovaná a dotovaná Banskobystrickým samosprávnym krajom. Je verejnou knižnicou a jej základným cieľom je zabezpečovať služby rôzneho druhu na uspokojovanie potrieb jednotlivcov a skupín, ktoré sa týkajú vzdelávania, informácií a osobného rozvoja vrátane rekreácie a voľného času. Plní významnú úlohu v rozvoji a udržiavaní demokratickej spoločnosti tým, že umožňuje každému občanovi prístup k širokej rozmanitosti poznania a názorov.

Vyhľadávanie v online katalógu.

Webová stránka knižnice: http://www.hnk-vk.sk