podrobnosti

Organizácia súťaže a zásady hodnotenia vín

Organizátori súťaže zaevidujú prihlášky a doplnia pomocné
údaje.  Po ukončení príjmu vzoriek nasleduje odrodové zoradenie vzoriek v zmysle platných postupov pri odbornej degustácii. Až po úplnom zoradení sa vzorkám pridelia tzv. súťažné čísla vzoriek, ktoré odpovedajú poradiu predkladania odbornej degustačnej komisii.
       Priebeh hodnotenia vín riadi a dozoruje odborný garant súťaže.
V jeho právomoci je okrem iného možnosť povoliť opakované prehodnotenie vzorky vína. Pokiaľ sú zistené pochybenia, môže zmeniť poradie v hodnotení vín pokiaľ zváži, že vzorka je zaradená nesprávne. Nominuje degustátorov na výber šampiónov súťaže.
   Organizačný výbor prizve za členov odbornej degustačnej komisie potrebný počet degustátorov. V závislosti od možností a počtu vzoriek sa vytvorí potrebný počet komisií. Každá komisia potom degustuje ucelenú skupinu vzoriek, pričom podmienkou pridelenia vzoriek jednotlivým komisiám je odrodová kategorizácia vín. Základnou zásadou pri samotnom priebehu hodnotenia je anonymita. Členom komisie sa deklaruje len kategória a ročník. Vzorky sa predkladajú plne zahalené, bez možnosti identifikácie. Vína na degustáciu sa predkladajú osobitne a v optimálnom časovom slede. Predkladanie vzoriek rešpektuje postupnosť odrodového zoradenia z hľadiska charakteru jednotlivých vín. Začína sa bielymi vínami, ružovými a červenými, od najmladších k najstarším. Od suchých k sladším. Pred začiatkom hodnotenia vín jednotlivých kategórií sa porotcom predstaví kalibračná vzorka, tzv. “nultá”, ktorá nepatrí k súťažným vzorkám. Súťažné vína sa k posúdeniu predkladajú pri nasledovných teplotách:
biele vína – 10 – 12 °C
ružové vína – 12 – 14 °C
červené vína – 15 – 20 °C

100 bodový systém

ína budú hodnotené 100 bodovým systémom, ktorý odporúča Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (O.I.V.) so sídlom v Paríži. Členovia komisie hodnotia predložené anonymné vzorky samostatne v tichosti, bez komentovania akýchkoľvek subjektívnych dojmov, ktoré získali v priebehu hodnotenia predložených vzoriek vína.
Degustované vzorky budú hodnotené podľa súťažných kategórií
a podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vín. Výslednou známkou hodnoteného vína bude číselný údaj, ktorý vzíde z vypočítaného aritmetického priemeru bodovania členov komisie, po eliminácii hodnotení odchyľujúcich sa o 7 a viac bodov od priemeru.

Hodnotí sa:

vzhľad (čírosť – max. 5b., kvalita – max. 10b.)
vôňa (intenzia – max. 8b., jemnosť – max. 6b., kvalita – max. 16b.)
chuť (intenzia – max. 8b., jemnosť – max. 6b., kvalita – max. 22b.,
perzistencia – max. 8b.)
celkový dojem (max. 11b.)

Bodovací hárok, ktorý slúži degustátorovi k výpočtu hodnotenia vzorky:


Na stiahnutie:

bodovací hárok.png

pomocka_nazov_vzorky.pdf

 

 

 

 

Udeľovanie hlavných ocenení
veľká zlatá medaila : 92 – 100 bodov,
zlatá medaila: 88 – 91,99 bodov,
strieborná medaila: 84 – 87,99 bodov,
bronzová medaila: 80 – 83,99 bodov,
šampión, 2.,3. miesto: 3 najvyššie ohodnotené vína
v rámci každej kategórie s min. počtom vzoriek 7,
cena starostu obce: udelenie ceny v kompetencii starostu obce.

V prípade rovnosti počtu bodov pri určovaní prvých troch miest,
určí sa poradie podľa bodov, ktoré by víno získalo, keby sa nevyškrtali hodnotenia odchyľujúce sa od priemeru.

Rozstrel
Rozstrelom sa vyberajú šampióni kategórií, ktoré nie sú degustované jedinou komisiou, ale pre veľký počet vzoriek kategóriu hodnotí viac komisií. Dôsledkom toho je možná disproporcia v hodnotení jednotlivých komisií a tak práve rozstrel je účinná metóda ako vybrať najlepšie víno z najlepších vín jednotlivých komisií.