podrobnosti

Organizácia súťaže a zásady hodnotenia vín

Organizátori súťaže preveria a zaevidujú prihlášky a ak neobsahujú analytické údaje, doplnia pomocné údaje. Po ukončení príjmu vzoriek organizátori zabezpečia odrodové zoradenie vzoriek v zmysle platných postupov pri odbornej degustácii. Až po úplnom zoradení sa vzorkám pridelia tzv. výstavné čísla vzoriek, ktoré odpovedajú poradiu predkladania odbornej degustačnej komisii. Na objektivitu a správnosť zoradenia dohliada nezávislý garant.

Organizačný výbor prizve za členov odbornej degustačnej komisie uznávaných enológov. V závislosti od možností a počtu vzoriek sa vytvorí potrebný počet komisií. Každá komisia potom degustuje ucelenú skupinu vzoriek, pričom podmienkou pridelenia vzoriek jednotlivým komisiám je odrodová kategorizácia vín. Základnou zásadou pri samotnom priebehu hodnotenia je anonymita. Členom komisie sa deklaruje len kategória a ročník. Vzorky sa predkladajú plne zahalené, bez možnosti identifikácie. Vína na degustáciu sa predkladajú osobitne a v optimálnom časovom slede. Predkladanie vzoriek rešpektuje postupnosť odrodového zoradenia z hľadiska charakteru jednotlivých vín. Hodnotia sa výlučne tiché vína. Začína sa bielymi vínami, ružovými a červenými, od najmladších k najstarším. Od suchých k sladším. Pred začiatkom hodnotenia vín jednotlivých kategórií sa porotcom predstaví kalibračná vzorka, tzv. “nultá”, ktorá nepatrí k súťažným vzorkám. Súťažné vína sa k posúdeniu predkladajú pri nasledovných teplotách:

biele vína – 10 – 12 °C
ružové vína – 12 – 14 °C
červené vína – 15 – 20 °C

100 bodový systém

Členovia komisie hodnotia vína 100 bodovým systémom OIV/UIE anonymne, podľa všeobecných zásad senzorického hodnotenia vín. Výslednou známkou hodnoteného vína je číselný údaj, ktorý vzíde z aritmetického priemeru hodnotení jednotlivých komisárov, po eliminácii hodnoty najvyššej a najnižšej.

Hodnotí sa:

vzhľad (čírosť – max. 5b., kvalita – max. 10b.)
vôňa (intenzia – max. 8b., jemnosť – max. 6b., kvalita – max. 16b.)
chuť (intenzia – max. 8b., jemnosť – max. 6b., kvalita – max. 22b.,
perzistencia – max. 8b.)
celkový dojem (max. 11b.)

Bodovací hárok, ktorý slúži degustátorovi k výpočtu hodnotenia vzorky:


Na stiahnutie:

bodovací hárok

pomôcka pre určenie názvu vzorky – kategorizácia vín