Matričný úrad

Obec Dolné Plachtince – matričný úrad
991 24 Dolné Plachtince 95
matrikárka: Marta Kozáková
Tel.: 047/48 30 096
e-mail: matrika@dolneplachtince.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 – 12:00
Streda: 8:00 – 12:00

Územný obvod Matričného úradu Obce Dolné Plachtince:

  • Horné Plachtince
  • Stredné Plachtince
  • Dolné Plachtince
  • Príbelce

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len „matričné udalosti“). Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie spoločne pre územný obvod matričného úradu.

Matrika je verejná listina.

Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len „úradný výpis“), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.