Organizácie zriadené obcou

Obec Dolné Plachtince je zriaďovateľom organizácií:

Základná škola 991 24 Dolné Plachtince 34 Bez právnej subjektivity
Materská škola 991 24 Dolné Plachtince 95 Bez právnej subjektivity

Základná škola v Dolných Plachtinciach

Riaditeľ školy:             Mgr. Henrieta Magdemeová
Adresa:                       991 24 Dolné Plachtince 34
Kontakt:                      tel.: 047/483 04 02   zsdolneplachtince@zmail.sk

Počet žiakov: 19

Ročníky: 1 – 4

Jej súčasťou je Školská jedáleň a školský klub detí.

Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch šk. r. 2018-2019

 

Materská škola v Dolných Plachtinciach

Riaditeľ školy:          Anna Horniaková
Adresa:                        991 24 Dolné Plachtince 95
Kontakt:                       tel.: 047/48 312 95    matskola.dp@gmail.com

MŠ navštevuje 24 detí.