Rekonštrukcia parkoviska pri autobusovej zastávke

Zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia parkoviska pri autobusovej zastávke v Dolných
Plachtinciach.

Výzva D. Plachtince parkovisko+5 príloh (pdf)
Príloha 1 – cenová ponuka na vyplnenie (docx)
Príloha 2 – vyhlásenie na vyplnenie (docx)
Príloha 3 – návrh Zmluvy o dielo na vyplnenie (docx)
Príloha 5 – výkaz výmer na vyplnenie (xlsx)