Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu

Verejný oznam

Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16  ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1)  a § 31 citovaného zákona

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám

prerokovanie

Zmien a doplnkov č. 1

Územného plánu obce Dolné Plachtince,

ktoré sa uskutoční v čase od 30.09.2022 do 31.10.2022.

Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Dolné Plachtince je uložený v tlačenej podobe na Obecnom úrade v Dolných Plachtinciach. V elektronickej podobe sa nachádza  na adrese https://uzemnyplan.eko-plan.sk/prerok.html  prípadne si ho môžete vyžiadať na emailovej adrese zarkon@slovanet.sk.

Záujemcovia môžu do Návrhu ÚPN nahliadnuť počas oznámenej lehoty na prerokovanie a dať k nemu svoje písomné návrhy a stanoviská.

Prípadné návrhy a stanoviská je potrebné doručiť písomne, najneskôr  však do 31.10.2022 na Obecný úrad v Dolných Plachtinciach.

 

 

Bc. Cyril Bartók
starosta

 

Oznámené na verejnej tabuli

Vyvesené dňa: 30.09.2022

Zvesené dňa:   ……………..