Zadanie ÚP

Verejný oznam

 Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16  ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3) citovaného zákona

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie

Zadania pre Územný plán obce Dolné Plachtince,

ktoré sa uskutoční v čase od 10.11.2017 do 11.12.2017.

 

Zadanie je uložené v tlačenej podobe na Obecnom úrade v Dolných Plachtinciach. V elektronickej podobe sa nachádza  na adrese http://www.cityplan.eu/dplachtince, prípadne si ho môžete vyžiadať na emailovej adrese zarkon@slovanet.sk.

Záujemcovia môžu do Zadania nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr
do 11.12.2017 na Obecný úrad v Dolných Plachtinciach.

 

Bc. Cyril Bartók
starosta

 

 

Oznámené na verejnej tabuli

Vyvesené dňa: 10.11.2017

Zvesené dňa:

ÚP Dolné Plachtince zadanie