Viacúčelové športovisko Dolné Plachtince

Výzva na predloženie cenových ponúk
Predmet zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách

Názov Zákazky: Viacúčelové športovisko Dolné Plachtince

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 27.11.2017 o 10:00 hod.

Postup: v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Celý text výzvy: Vyzva Dolne Plachtince – ihrisko