Schvaľovanie ÚPN

Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1) citovaného zákon

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám dátum schvaľovania

Návrhu Územného plánu
obce Dolné Plachtince,

ktoré sa uskutoční dňa 14.05.2019 o 18:00 hod na Obecnom úrade v Dolných Plachtinciach.

Finálna podoba ÚPN pred schvaľovaním:
dplachtince_kat_upr
dplachtince_kom_upr
dplachtince_text

Predkladacia správa:
Predkladacia správa_042019
súhlas_UPN_OUBB_042019
vyhodnotenie_pripomienok_042019

Návrh VZN:
návrh_VZN_Dolné_Plachtince_upn_2019