Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dolné Plachtince

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Plachtinciach uznesením č. 5/2017 zo dňa 11.5.2017 schválilo: Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince, ustanovilo: náležitosti písomnej prihlášky a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince. V súlade s § 18 a, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ Dolné Plachtince vyhlasuje deň konania […]

Read more
1 43 44 45