Návrh ÚPN

Informácia pre verejnosť

 

Obstarávateľ strategického dokumentu Obec Dolné Plachtince, Dolné Plachtince č. 95, 991 24 Dolné Plachtince, IČO: 00 319 309, v zastúpení starostom obce Bc. Cyrilom Bartókom, predložil Okresnému úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 12.07.2018

Správu o hodnotení  strategického dokumentu „Územný plán obce Dolné Plachtince“ (ďalej len „Správa o hodnotení“) a návrh strategického dokumentu Územný plán obce Dolné Plachtince“ (ďalej len Návrh ÚPN“).

 

Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení „Územný plán obce Dolné Plachtince“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od jeho zverejnenia podľa § 10 ods. 2, 3 zákona na adresu:

Okresný úrad Veľký Krtíš

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. A. H. Škultétyho 11

990 01 Veľký Krtíš

Email: oszp.vk@minv.sk

Fax: 0961692909

 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácii: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť si vopred telefonicky alebo e-mailom).

 

Všeobecne záverečné zhrnutie je súčasťou Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie „Územný plán obce Dolné Plachtince“.

 

Bc. Cyril Bartók, starosta

 

Oznámené na verejnej tabuli

Vyvesené dňa:            31.07.2018

Zvesené dňa:              ……………..

Elektronická podoba správy:

Správa o hodnotení_UPN_DP_fin

Priloha_1_k_Sprave


Verejný oznam

Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16  ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1) citovaného zákona

 

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie

Návrhu Územného plánu

obce Dolné Plachtince,

 

ktoré sa uskutoční v čase od 4.7.2018 do 10.8.2018.

 

Verejné prerokovanie Návrhu ÚPN obce Dolné Plachtince 

sa uskutoční dňa 26.7.2018 na obecnom úrade v D. Plachtinciach

o 10:00 hod.      pre dotknuté obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány

o 18:00 hod.      pre verejnosť

 

Návrh ÚPN obce Dolné Plachtince je uložený v tlačenej podobe na Obecnom úrade v Dolných Plachtinciach. V elektronickej podobe sa nachádza  nižšie alebo na adrese http://www.cityplan.eu/dplachtince, prípadne si ho môžete vyžiadať na emailovej adrese zarkon@slovanet.sk.

Záujemcovia môžu do Návrhu ÚPN nahliadnuť počas oznámenej lehoty na prerokovanie a dať k nemu svoje písomné návrhy a stanoviská.

Prípadné návrhy a stanoviská je potrebné doručiť písomne, najneskôr  však do 10.8.2018 na Obecný úrad v Dolných Plachtinciach.

Bc. Cyril Bartók, starosta

 

Oznámené na verejnej tabuli

Vyvesené dňa: 4.7.2018

Zvesené dňa:   ……………..

Elektronická podoba návrhu:

dplachtince_text
V1_dplachtince_sir
V2_dplachtince_kom
V3_dplachtince_kat
V4_dplachtince_dop
V5_dplachtince_ti
V6_dplachtince_op
V7_dplachtince_pp