Dolné Plachtince – chodníky – chodník F

Zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Predmetom zákazky je vybudovanie chodníka „Dolné Plachtince – chodníky – chodník F“.

Výzva na predkladanie ponúk pdf
Výzva na predkladanie ponúk docx

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia vrátane Výkazu Výmer
Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3 Vyhlásenie na plnenie kritérií
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie